Đồng ý miễn nhiệm chức kế toán trưởng

Đồng ý miễn nhiệm chức kế toán trưởng

Quảng Nam đồng ý cho Kế toán trưởng Khu kinh tế mở Chu Lai nghỉ việc

Quảng Nam đồng ý cho Kế toán trưởng Khu kinh tế mở Chu Lai nghỉ việc

Sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam): Bán cát 19,7 tỷ đồng nhưng chỉ yêu cầu nộp 11,5 tỷ đồng?

Sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam): Bán cát 19,7 tỷ đồng nhưng chỉ yêu cầu nộp 11,5 tỷ đồng?

Kế toán trưởng ở Quảng Nam 3 lần xin nghỉ việc nhưng không được

Kế toán trưởng ở Quảng Nam 3 lần xin nghỉ việc nhưng không được

Quảng Nam: Xử nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Quảng Nam: Xử nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Hàng loạt sai phạm tại khu KTM Chu Lai, yêu cầu thu hồi 12 tỷ đồng

Hàng loạt sai phạm tại khu KTM Chu Lai, yêu cầu thu hồi 12 tỷ đồng

Hàng loạt sai phạm tại Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam

Hàng loạt sai phạm tại Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam