'Giam' quyền lợi của người lao động

'Giam' quyền lợi của người lao động

Để ràng buộc trách nhiệm của người lao động, một số doanh nghiệp đã cố tình giữ lương và các chế độ khác...