Ngoài gà tây, thực đơn ngày Lễ Tạ ơn gồm những món gì

Ngoài gà tây, thực đơn ngày Lễ Tạ ơn gồm những món gì

Lễ Tạ ơn là một ngày lễ truyền thống của Mỹ, Canada và một số nước trên thế giới, đây là ngày mà các thành...