Chuyện dũng tướng Việt bắt sống 2 đô đốc nhà Minh

Chuyện dũng tướng Việt bắt sống 2 đô đốc nhà Minh

Ông là danh tướng trên chiến trường, khiến kẻ địch sợ hãi. Thậm chí, theo sử sách chép lại, chỉ cần nghe...