Bắt đầu thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma

Bắt đầu thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma

Công bố quyết định thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma

Công bố quyết định thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma

Công bố quyết định thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma

Công bố quyết định thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma

Công bố quyết định thanh tra việc cấp phép tại VN Pharma

Công bố quyết định thanh tra việc cấp phép tại VN Pharma

Công bố quyết định thanh tra tại Bộ Y tế

Công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế, giảm phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế, giảm phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Bộ Y tế

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Bộ Y tế

Thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế về việc tự chủ tài chính

Thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế về việc tự chủ tài chính

Thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc

Thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc

Bắt đầu thanh tra trách nhiệm của Bộ Y Tế

Bắt đầu thanh tra trách nhiệm của Bộ Y Tế

Thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế

Thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế