Những chủng người kỳ quái khiến quỷ ma phải run sợ

Những chủng người kỳ quái khiến quỷ ma phải run sợ

Bên cạnh mô tả các loài thần thú, dị điểu, ghi chép trong sách 'Sơn hải kinh' còn đưa ra những chủng người...