Hoạt động Công đoàn ngày 11.9.2018

Hoạt động Công đoàn ngày 11.9.2018

Khám phá cách Wikipedia ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Khám phá cách Wikipedia ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Thôn, bản khó khăn rất cần điện lưới quốc gia

Thôn, bản khó khăn rất cần điện lưới quốc gia

Hoàn thiện Đề án hỗ trợ thôn, bản khó khăn xây dựng NTM

Hoàn thiện Đề án hỗ trợ thôn, bản khó khăn xây dựng NTM

Khẩn trương hoàn thiện Đề án hỗ trợ thôn, bản khó khăn XDNTM

Khẩn trương hoàn thiện Đề án hỗ trợ thôn, bản khó khăn XDNTM

Hoàn thiện Đề án hỗ trợ thôn, bản khó khăn xây dựng nông thôn mới

Hoàn thiện Đề án hỗ trợ thôn, bản khó khăn xây dựng nông thôn mới

Chính phủ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Chính phủ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Khắc phục cơ bản khó khăn trong đấu thầu thuốc khi có Thông tư mới

Khắc phục cơ bản khó khăn trong đấu thầu thuốc khi có Thông tư mới

ĐẾN THÁNG 6/2019 PHẤN ĐẤU KHÔNG CÒN XÃ DƯỚI 5 TIÊU CHÍ NTM

ĐẾN THÁNG 6/2019 PHẤN ĐẤU KHÔNG CÒN XÃ DƯỚI 5 TIÊU CHÍ NTM

Hỗ trợ hơn 3.500 thôn, bản, ấp của hơn 360 xã khó khăn đạt tiêu chí Nông thôn mới

Hỗ trợ hơn 3.500 thôn, bản, ấp của hơn 360 xã khó khăn đạt tiêu chí Nông thôn mới

Xây dựng thôn, bản, ấp nông thôn mới: Tới năm 2020, sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc

Xây dựng thôn, bản, ấp nông thôn mới: Tới năm 2020, sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc

Xây dựng nông thôn mới: Không vì thành tích mà huy động quá sức dân

Xây dựng nông thôn mới: Không vì thành tích mà huy động quá sức dân

Hội nghị Xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững

Hội nghị Xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững

Không chỉ MacBook Pro 2018, mà cả bao da của thiết bị cũng 'dính' lỗi thiết kế khó chấp nhận

Không chỉ MacBook Pro 2018, mà cả bao da của thiết bị cũng 'dính' lỗi thiết kế khó chấp nhận

Xây dựng nông thôn mới bằng cách làm mới

Xây dựng nông thôn mới bằng cách làm mới

Triển khai xây dựng thôn, bản nông thôn mới ở 35 địa phương

Triển khai xây dựng thôn, bản nông thôn mới ở 35 địa phương

Nâng cao thu nhập của người dân ở các thôn, bản khó khăn

Nâng cao thu nhập của người dân ở các thôn, bản khó khăn