Dân nuôi bò tót ra đời lai F2, F3: Sự thật là...

Dân nuôi bò tót ra đời lai F2, F3: Sự thật là...

Đàn bò lai mà người dân nuôi sinh sản theo di truyền không phải là đời lai F2, F3 mà chỉ có một phần dòng...