2 công nhân thương vong ở tòa nhà Hòa Xá: An toàn lao động buông lỏng?

2 công nhân thương vong ở tòa nhà Hòa Xá: An toàn lao động buông lỏng?

Bật giàn giáo hai công nhân rơi từ tầng 14 thương vong

Bật giàn giáo hai công nhân rơi từ tầng 14 thương vong

2 công nhân thương vong sau cú rơi từ tầng 14

2 công nhân thương vong sau cú rơi từ tầng 14

Rơi từ tầng 14 xuống đất, hai công nhân ở Hải Dương thương vong

Rơi từ tầng 14 xuống đất, hai công nhân ở Hải Dương thương vong

Thi công tòa nhà Hòa Xá - Hải Dương, 2 công nhân ngã giàn giáo thương vong

Thi công tòa nhà Hòa Xá - Hải Dương, 2 công nhân ngã giàn giáo thương vong

Bật giàn giáo công trình, hai công nhân rơi từ tầng 14 xuống đất

Bật giàn giáo công trình, hai công nhân rơi từ tầng 14 xuống đất

Rơi từ tầng 14 xuống đất, hai công nhân ở Hải Dương thương vong

Rơi từ tầng 14, hai công nhân ở Hải Dương thương vong

Bật giàn giáo, công nhân ở Hải Dương rơi từ tầng 14 tử vong

Y học cổ truyền Hà Tĩnh kế tục sự nghiệp Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông