Các cơ quan, đơn vị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Đảng ủy Quân đoàn 3 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đảng ủy Quân đoàn 3 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Quân đoàn 3 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương

Quân đoàn 3 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương

Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Quân đoàn 3

Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Quân đoàn 3

Quân đoàn 3 sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Quân đoàn 3 sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Bộ Chính trị kiểm tra Đảng ủy Quân đoàn 3

Bộ Chính trị kiểm tra Đảng ủy Quân đoàn 3

Quân đoàn 3 kết thúc tốt đẹp cuộc diễn tập chỉ huy-cơ quan ngoài thực địa

Quân đoàn 3 kết thúc tốt đẹp cuộc diễn tập chỉ huy-cơ quan ngoài thực địa