Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Thủ trưởng tài đức và giản dị của chúng tôi

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Thủ trưởng tài đức và giản dị của chúng tôi

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc: Tiếc cho đề án Máy tính Bác Tô

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc: Tiếc cho đề án Máy tính Bác Tô

TS Nguyễn Chí Công: Việt Nam nên đi vào nhu cầu về vi điều khiển cho các ngành công nghiệp

TS Nguyễn Chí Công: Việt Nam nên đi vào nhu cầu về vi điều khiển cho các ngành công nghiệp

GS.TS. Chu Hảo: Từng suýt đi tù vì... đề án 'máy tính Bác Tô'

GS.TS. Chu Hảo: Từng suýt đi tù vì... đề án 'máy tính Bác Tô'

GS.TS. Chu Hảo: Từng suýt đi tù vì... đề án 'máy tính Bác Tô'

GS.TS. Chu Hảo: Từng suýt đi tù vì... đề án 'máy tính Bác Tô'

Có máy tính đầu tiên từ cuối thập niên 1970, nhưng vì sao việc sản xuất máy tính VN lụi tàn?

Có máy tính đầu tiên từ cuối thập niên 1970, nhưng vì sao việc sản xuất máy tính VN lụi tàn?

Việt Nam đã tự chế tạo được máy tính từ 30 năm trước!

Việt Nam đã tự chế tạo được máy tính từ 30 năm trước!

Việt Nam đã tự chế tạo được máy tính từ 30 năm trước!

Việt Nam đã tự chế tạo được máy tính từ 30 năm trước!