Lý do iPhone sụt giảm: Tại những người như mẹ tôi

Lý do iPhone sụt giảm: Tại những người như mẹ tôi

Vấn đề lớn hơn đối với Apple lại nằm chính ở đất Mỹ, đơn cử như tại một thị trấn nhỏ ở Ohio. Đó là nơi mẹ...