Pereric Hogberg: Vị Đại sứ yêu âm nhạc

Pereric Hogberg: Vị Đại sứ yêu âm nhạc

'Tôi không hiểu vì sao mình lại trở thành một nhà ngoại giao bởi đam mê lớn nhất của tôi là âm nhạc…' Đại...