Báo chí viết về dấu ấn đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Báo chí viết về dấu ấn đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bên các nguyên thủ thế giới

Hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bên các nguyên thủ thế giới

Một số hoạt động đối ngoại tiêu biểu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Một số hoạt động đối ngoại tiêu biểu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hình ảnh một số hoạt động đối ngoại của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười