'Con đường Gốm sứ' có thêm dấu ấn của nghệ sĩ Chile

'Con đường Gốm sứ' có thêm dấu ấn của nghệ sĩ Chile

Khánh thành đoạn tranh gốm của họa sĩ Chile

Họa sĩ nổi tiếng thế giới thiết kế tranh trên 'Con đường gốm sứ'

Họa sĩ nổi tiếng thế giới thiết kế tranh trên 'Con đường gốm sứ'

Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới thiết kế tranh trên Con đường gốm sứ

Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới thiết kế tranh trên Con đường gốm sứ

Họa sĩ Chile ghi dấu ấn trên Con đường gốm sứ

Họa sĩ Chile ghi dấu ấn trên Con đường gốm sứ

Nghệ sĩ Chile nổi tiếng thế giới thiết kế tranh trên 'Con đường gốm sứ'

Nghệ sĩ Chile nổi tiếng thế giới thiết kế tranh trên 'Con đường gốm sứ'

Nghệ sĩ Chile nổi tiếng thế giới thiết kế tranh trên Con đường gốm sứ

Nghệ sĩ Chile nổi tiếng thế giới thiết kế tranh trên Con đường gốm sứ