Ai thực sự là người chủ quá khứ?

Ai thực sự là người chủ quá khứ?

Nếu những khiếm khuyết của di sản văn hóa không được vạch ra, nó sẽ vẫn là một công cụ của quyền lực, hơn...