Trên 18.000 hoạt động sinh kế được hình thành từ Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc

Trên 18.000 hoạt động sinh kế được hình thành từ Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc

Thúc đẩy bình đẳng giới ở các đô thị

Rút ngắn khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ trong quá trình đô thị hóa

Rút ngắn khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ trong quá trình đô thị hóa

Thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới trong quá trình đô thị hóa

Thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới trong quá trình đô thị hóa

Tìm nguyên nhân chính gây chậm trễ cho việc giải ngân vốn ODA

Tìm nguyên nhân chính gây chậm trễ cho việc giải ngân vốn ODA

Nhiều chỉ số KPI của dự án FIRST được Ngân hàng Thế giới đánh giá vượt xa với yêu cầu

Nhiều chỉ số KPI của dự án FIRST được Ngân hàng Thế giới đánh giá vượt xa với yêu cầu

Dự án FIRST: 2/3 chỉ số KPI chính đã vượt mức yêu cầu

Dự án FIRST: 2/3 chỉ số KPI chính đã vượt mức yêu cầu

Tăng cường hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đổi mới, sáng tạo và hiệu quả

Tăng cường hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đổi mới, sáng tạo và hiệu quả

Chiến lược tổng thể phát triển giáo dục đại học Việt Nam

Chiến lược tổng thể phát triển giáo dục đại học Việt Nam

Ngân hàng Thế giới tham vấn xây dựng Chiến lược phát triển GD Đại học Việt Nam

Ngân hàng Thế giới tham vấn xây dựng Chiến lược phát triển GD Đại học Việt Nam

Cần có tư duy đột phá trong xây dựng chiến lược an sinh xã hội

Cần có tư duy đột phá trong xây dựng chiến lược an sinh xã hội

Dữ liệu - Chìa khóa thành công cho chuyển đổi số

Dữ liệu - Chìa khóa thành công cho chuyển đổi số

Đảm bảo tính bảo mật trong chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước

Đảm bảo tính bảo mật trong chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước

Kế hoạch đầu tư công trung hạn: Tránh hình thức và cứng nhắc

Kế hoạch đầu tư công trung hạn: Tránh hình thức và cứng nhắc

Đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và dữ liệu mở tại Việt Nam

Đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và dữ liệu mở tại Việt Nam

Đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và dữ liệu mở tại Việt Nam

Đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và dữ liệu mở tại Việt Nam

Việt Nam có cam kết mạnh mẽ trong triển khai Chính phủ số và Dữ liệu mở

Việt Nam có cam kết mạnh mẽ trong triển khai Chính phủ số và Dữ liệu mở

WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình SP-RCC trong giai đoạn tới

WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình SP-RCC trong giai đoạn tới

Kết nối hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp

Kết nối hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp

Đồng bạc xanh và cơ hội tập dượt của nhà điều hành

Đồng bạc xanh và cơ hội tập dượt của nhà điều hành