3 thanh niên ngăn suối, làm điều cảm động dưới chân núi lửa

3 thanh niên ngăn suối, làm điều cảm động dưới chân núi lửa

3 thanh niên chăn bò dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya đã ngăn suối, dạy cho hàng chục trẻ em người Jrai biết...