Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Chính thức ban hành phương thức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công

Chính thức ban hành phương thức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính hướng dẫn khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính hướng dẫn khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công

Mức khoán kinh phí sử dụng ô tô công

Mức khoán kinh phí sử dụng ô tô công

Chỉ mua xe công mới nếu không còn xe điều chuyển

Chỉ mua xe công mới nếu không còn xe điều chuyển

Một số kết quả đạt được trong triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tại tỉnh Cao Bằng

Một số kết quả đạt được trong triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tại tỉnh Cao Bằng

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công và những vấn đề đặt ra

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công và những vấn đề đặt ra

Không được mua xe công nếu chưa bố trí kinh phí

Không được mua xe công nếu chưa bố trí kinh phí

Cơ chế khoán xe công, định mức tiêu chuẩn sử dụng xe công

Cơ chế khoán xe công, định mức tiêu chuẩn sử dụng xe công