Nhà thơ của miệt vườn, vàm sông

Nhà thơ của miệt vườn, vàm sông

Người đàn bà Cần Đước ấy cũng là người 'miệt vườn' với bao nhiêu mến thương như cồn lên trong những dòng...