Tại sao con người ta phải học cách kiềm chế cảm xúc bản thân?

Tại sao con người ta phải học cách kiềm chế cảm xúc bản thân?

Đời người có ba cảnh giới, trước tiên là nhìn xa, nhìn xa mới có thể thâu hết cảnh vật trong tầm mắt; tiếp...