Giá trị văn bia trên vách động Kính Chủ

Giá trị văn bia trên vách động Kính Chủ

'Tự chi hữu bi, do quốc chi hữu sử' (Chùa có bia như nước có sử), nhưng ở vách núi của động Kính Chủ (Hải...