HTX cắt điện các hộ dân 'tố' tiền điện tăng vọt trên facebook xin giải thể

HTX cắt điện các hộ dân 'tố' tiền điện tăng vọt trên facebook xin giải thể

Sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN

Sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN

Cơ sở tái chế gây ô nhiễm khu dân cư

Cơ sở tái chế gây ô nhiễm khu dân cư

Đề nghị thanh tra HTX cắt điện các hộ dân 'tố' tiền điện tăng vọt trên facebook

Đề nghị thanh tra HTX cắt điện các hộ dân 'tố' tiền điện tăng vọt trên facebook

Cả làng nháo nhác vì tiền điện

Cả làng nháo nhác vì tiền điện

Võ sinh bị điện giật tử vong, thầy phải bồi thường

Võ sinh bị điện giật tử vong, thầy phải bồi thường

Võ sinh bị điện giật tử vong, thầy phải bồi thường

Võ sinh bị điện giật tử vong, thầy phải bồi thường

Cảnh giác thợ điện 'dỏm' bán ổ khóa

Cảnh giác thợ điện 'dỏm' bán ổ khóa