Thụy Điển chưa thể thành lập chính phủ sau tổng tuyển cử

Thụy Điển chưa thể thành lập chính phủ sau tổng tuyển cử

Quốc hội Thụy Điển bãi nhiệm Thủ tướng

Quốc hội Thụy Điển bãi nhiệm Thủ tướng

Thủ tướng Thụy Điển thất bại trong bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Thủ tướng Thụy Điển thất bại trong bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Thụy Điển đứng trước nguy cơ rơi vào tình trạng 'quốc hội treo'

Thụy Điển đứng trước nguy cơ rơi vào tình trạng 'quốc hội treo'

Bầu cử Thụy Điển lâm vào bế tắc vì đảng cực hữu tân phát xít

Bầu cử Thụy Điển lâm vào bế tắc vì đảng cực hữu tân phát xít

Thụy Điển: Tổ chức tổng tuyển cử

Thụy Điển tiến hành bầu cử Quốc hội

Tổng tuyển cử tại Thụy Điển: Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa

Tổng tuyển cử tại Thụy Điển: Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa