Giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Từ khi được công nhận là phường, với những quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ,...