'3 rõ' trong tiếp công dân, giải quyết KNTC

'3 rõ' trong tiếp công dân, giải quyết KNTC

Mặc dù đã có các văn bản, quy phạm pháp luật quy định rõ ràng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu...