Bài 1: Mệnh lệnh của Đảng, nguyện vọng của dân

Trong những năm qua, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính...