Đồng ý miễn nhiệm chức kế toán trưởng

Đồng ý miễn nhiệm chức kế toán trưởng

Quảng Nam đồng ý cho Kế toán trưởng Khu kinh tế mở Chu Lai nghỉ việc

Quảng Nam đồng ý cho Kế toán trưởng Khu kinh tế mở Chu Lai nghỉ việc

Sau vụ sai phạm BQL Chu Lai: Em trai Chủ tịch Quảng Nam thôi giữ chức Kế toán trưởng

Sau vụ sai phạm BQL Chu Lai: Em trai Chủ tịch Quảng Nam thôi giữ chức Kế toán trưởng

Quảng Nam đồng ý cho Kế toán trưởng KTM Chu Lai nghỉ việc

Quảng Nam đồng ý cho Kế toán trưởng KTM Chu Lai nghỉ việc

Miễn nhiệm kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Miễn nhiệm kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Kế toán trưởng ở Quảng Nam 3 lần xin nghỉ việc nhưng không được

Kế toán trưởng ở Quảng Nam 3 lần xin nghỉ việc nhưng không được

Quảng Nam: Xử nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Quảng Nam: Xử nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Quảng Nam: Chưa cho kế toán trưởng Khu KTM Chu Lai nghỉ việc

Quảng Nam: Chưa cho kế toán trưởng Khu KTM Chu Lai nghỉ việc

Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Vì sao Kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai xin nghỉ việc?

Vì sao Kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai xin nghỉ việc?

Kế toán trưởng xin nghỉ việc gần ngày ký kết luận thanh tra

Kế toán trưởng xin nghỉ việc gần ngày ký kết luận thanh tra