Khoa học đem lại hàng chục nghìn tỷ mỗi năm

Khoa học đem lại hàng chục nghìn tỷ mỗi năm

Nếu nhận được câu hỏi: Khoa học đã làm được gì để góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp? Tôi sẽ trả lời, sự...