Ẩn số giá điện năm 2019

Ẩn số giá điện năm 2019

Lương cán bộ, công chức tối đa là 11,9 triệu đồng từ tháng 7/2019

Lương cán bộ, công chức tối đa là 11,9 triệu đồng từ tháng 7/2019

Xây dựng kịch bản điều hành giá năm 2019

Xây dựng kịch bản điều hành giá năm 2019

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động phù hợp công ước quốc tế

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động phù hợp công ước quốc tế

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ 1/7/2019

Tranh luận việc có hay không quy hoạch xây dựng tỉnh

Tranh luận việc có hay không quy hoạch xây dựng tỉnh

Quy định quy hoạch xây dựng tỉnh: Căn cứ để địa phương triển khai đầu tư công

Quy định quy hoạch xây dựng tỉnh: Căn cứ để địa phương triển khai đầu tư công

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở từ 1/7/2019

Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở từ 1/7/2019

Từ 1/7/2019 nâng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019 nâng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019, tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019, tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ tháng 7/2019

Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ tháng 7/2019

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019