COO của GOVIET đề cập dùng xe điện để phát triển giao thông thông minh

COO của GOVIET đề cập dùng xe điện để phát triển giao thông thông minh

Tại Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019, ý tưởng sử dụng xe điện trong hệ thống giao thông ở các đô...