Tiêu hủy thành công 729 quả bom bi trong vườn nhà dân

Tiêu hủy thành công 729 quả bom bi trong vườn nhà dân

Hủy nổ an toàn 729 quả bom bi phát hiện trong nhà dân ở Hải Dương

Hủy nổ an toàn 729 quả bom bi phát hiện trong nhà dân ở Hải Dương

Phát hiện 550 quả bom bi ngay trong thành phố Hải Dương

Phát hiện 550 quả bom bi ngay trong thành phố Hải Dương

Hải Dương: Phát hiện, hủy nổ 550 quả bom bi

Hải Dương: Phát hiện, hủy nổ 550 quả bom bi

550 quả bom bi ở Hải Dương: Vẫn còn hàng trăm quả

550 quả bom bi ở Hải Dương: Vẫn còn hàng trăm quả

Hơn 500 quả bom bi tại khu dân cư

Hơn 500 quả bom bi tại khu dân cư

Phát hiện, hủy nổ 550 quả bom bi ở Hải Dương

Phát hiện, hủy nổ 550 quả bom bi ở Hải Dương

Hải Dương: Phát hiện hàng trăm quả bom bi tại đất nhà một hộ dân

Hải Dương: Phát hiện hàng trăm quả bom bi tại đất nhà một hộ dân

Hải Dương: Đã hủy nổ an toàn hàng trăm quả bom bi

Hải Dương: Đã hủy nổ an toàn hàng trăm quả bom bi