'Cái nôi' của văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

'Cái nôi' của văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

Hơn 10.000 học sinh, sinh viên tốt nghiệp, trở thành những nghệ sĩ tỏa về mọi miền phục vụ nhân dân, phục...