Nông dân tham gia bảo vệ môi trường

Nông dân tham gia bảo vệ môi trường

Với sự vào cuộc của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, phong trào bảo vệ môi trường nông thôn đã và...