Cốt lõi của XDNTM ở Quảng Giao: Nâng cao thu nhập cho người dân

Cốt lõi của XDNTM ở Quảng Giao: Nâng cao thu nhập cho người dân

Xuất phát điểm thấp nhưng qua 6 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Quảng Giao (Quảng Xương -...