Đầu tư hạ tầng phát triển du lịch

Đầu tư hạ tầng phát triển du lịch

Phát triển dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch là 1 trong 4 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết...