Nhiều điểm mới trong công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Nhiều điểm mới trong công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Nhiều điểm mới tại Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/01/2021, về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV...
20 tỉnh đề nghị tăng đại biểu địa phương

20 tỉnh đề nghị tăng đại biểu địa phương

5 lưu ý về bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026

5 lưu ý về bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương đến tuổi nghỉ hưu sẽ thôi giữ chức vụ

Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương đến tuổi nghỉ hưu sẽ thôi giữ chức vụ

Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải có quy hoạch thứ trưởng trở lên

Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải có quy hoạch thứ trưởng trở lên

Đảng viên tự ứng cử ĐBQH phải được cấp ủy đồng ý

Đảng viên tự ứng cử ĐBQH phải được cấp ủy đồng ý

Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải quy hoạch chức danh thứ trưởng trở lên

Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải quy hoạch chức danh thứ trưởng trở lên

ĐBQH chuyên trách phải được quy hoạch chức danh thứ trưởng trở lên

ĐBQH chuyên trách phải được quy hoạch chức danh thứ trưởng trở lên