Đấu thầu qua mạng: Còn xa với mục tiêu

Đấu thầu qua mạng: Còn xa với mục tiêu

Đấu thầu qua mạng - công cụ tốt cho doanh nghiệp nắm bắt 'kho tàng' cơ hội

Đấu thầu qua mạng - công cụ tốt cho doanh nghiệp nắm bắt 'kho tàng' cơ hội

Đấu thầu qua mạng - công cụ tốt cho doanh nghiệp nắm bắt 'kho tàng' cơ hội

Đấu thầu qua mạng - công cụ tốt cho doanh nghiệp nắm bắt 'kho tàng' cơ hội

Đấu thầu qua mạng: Vì sao thành phố lớn quan ngại, Sơn La làm tốt?

Đấu thầu qua mạng: Vì sao thành phố lớn quan ngại, Sơn La làm tốt?

Đấu thầu qua mạng: Vì sao thành phố lớn quan ngại, Sơn La làm tốt?

Đấu thầu qua mạng: Vì sao thành phố lớn quan ngại, Sơn La làm tốt?

Mới có 18% gói thầu được thực hiện đấu thầu qua mạng

Mới có 18% gói thầu được thực hiện đấu thầu qua mạng

8.900 gói thầu được đấu thầu qua mạng trong 7 tháng đầu năm 2018

8.900 gói thầu được đấu thầu qua mạng trong 7 tháng đầu năm 2018