Cuộc giã từ cuối cùng của 'Thương nhớ Tràng An'

Cuộc giã từ cuối cùng của 'Thương nhớ Tràng An'

… 'Và lần này là lần giã từ thứ hai của ông. Một cuộc giã từ có lẽ là lần cuối cùng, không đau đớn mà ngập...