Quảng Nam: Cán bộ đang thi hành kỷ luật vẫn xin ý kiến Trung ương bổ nhiệm!

Quảng Nam: Cán bộ đang thi hành kỷ luật vẫn xin ý kiến Trung ương bổ nhiệm!

Quan nhất thời

Quan nhất thời

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam

Kỷ luật đảng bộ và đảng viên thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Kỷ luật đảng bộ và đảng viên thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam bị kỷ luật cảnh cáo

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam bị kỷ luật cảnh cáo

Cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam: Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc sở Nội vụ

Quảng Nam: Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc sở Nội vụ

Quảng Nam kỷ luật tổ chức và đảng viên vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Quảng Nam kỷ luật tổ chức và đảng viên vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Quảng Nam xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

'Quan lộ' được vun vén của Hoài Bảo: Tỉnh ủy Quảng Nam họp đột xuất

'Quan lộ' được vun vén của Hoài Bảo: Tỉnh ủy Quảng Nam họp đột xuất