Chữa gầy yếu, suy nhược bằng thịt gà

Chữa gầy yếu, suy nhược bằng thịt gà

Thịt gà (kê nhục): thịt gà trống (hùng kê nhục), thịt gà mái (thư kê nhục); gà lông trắng (bạch kê), gà...