Vì sao bài thi của Nguyễn Trật nộp giấy trắng vẫn đỗ tiến sĩ?

Vì sao bài thi của Nguyễn Trật nộp giấy trắng vẫn đỗ tiến sĩ?

Thầy giáo nào được mệnh danh 'túi khôn của thời đại'?

Thầy giáo nào được mệnh danh 'túi khôn của thời đại'?

Dòng họ nào có nhiều người đỗ đại khoa nhất?

Dòng họ nào có nhiều người đỗ đại khoa nhất?

Trạng nguyên duy nhất không làm quan, là tổ khoa của đất học xứ Nghệ?

Trạng nguyên duy nhất không làm quan, là tổ khoa của đất học xứ Nghệ?

Độc nhất trong sử Việt: Cha con nào cùng đỗ đại khoa trong một kỳ thi?

Độc nhất trong sử Việt: Cha con nào cùng đỗ đại khoa trong một kỳ thi?

Ai là phụ nữ Việt đầu tiên làm nghề dạy học?

Ai là phụ nữ Việt đầu tiên làm nghề dạy học?

Ai là phụ nữ Việt đầu tiên làm nghề dạy học?

Ai là phụ nữ Việt đầu tiên làm nghề dạy học?

Thầy giáo đầu tiên được ghi danh bia tiến sĩ, đỗ trạng ở nước ngoài?

Thầy giáo đầu tiên được ghi danh bia tiến sĩ, đỗ trạng ở nước ngoài?

Thầy giáo đầu tiên được ghi danh bia tiến sĩ, đỗ trạng ở nước ngoài?

Thầy giáo đầu tiên được ghi danh bia tiến sĩ, đỗ trạng ở nước ngoài?

Thầy giáo đặc biệt nào có 74 học trò đỗ tiến sĩ và trạng nguyên?

Thầy giáo đặc biệt nào có 74 học trò đỗ tiến sĩ và trạng nguyên?

Thầy giáo đặc biệt nào có 74 học trò đỗ tiến sĩ và trạng nguyên?

Thầy giáo đặc biệt nào có 74 học trò đỗ tiến sĩ và trạng nguyên?

Ai quyết thi cử đỗ đạt cao để lấy vợ đẹp?

Ai quyết thi cử đỗ đạt cao để lấy vợ đẹp?

Ai quyết thi cử đỗ đạt cao để lấy vợ đẹp?

Ai quyết thi cử đỗ đạt cao để lấy vợ đẹp?

Phụ nữ nào lập đại học đầu tiên, nhiều lần thay vua nhiếp chính?

Phụ nữ nào lập đại học đầu tiên, nhiều lần thay vua nhiếp chính?

Thủ khoa ngày xưa làm gì?

Thủ khoa ngày xưa làm gì?

Vị vua đầu tiên đưa Toán học vào thi cử ở nước ta

Vị vua đầu tiên đưa Toán học vào thi cử ở nước ta