Ngạc nhiên Giáng Vân

Ngạc nhiên Giáng Vân

Gặp Giáng Vân dịp thu năm 2018 lại cứ ngỡ như đang gặp chị trong một đêm đầu hè của năm 1990. Tối đó, trên...