Đặt tên và điều chỉnh 42 tên đường, tên phố ở Hà Nội

Đặt tên và điều chỉnh 42 tên đường, tên phố ở Hà Nội

Quận Hà Đông có thêm 9 tuyến đường, phố mới

Quận Hà Đông có thêm 9 tuyến đường, phố mới

Hà Nội có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội chính thức có phố mang tên nhà tư sản hiến 5.000 lượng vàng cho Nhà nước Trịnh Văn Bô

Hà Nội chính thức có phố mang tên nhà tư sản hiến 5.000 lượng vàng cho Nhà nước Trịnh Văn Bô

Hà Nội đặt tên phố vinh danh nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Hà Nội đặt tên phố vinh danh nhà tư sản Trịnh Văn Bô

Hà Nội sẽ có thêm 42 tuyến phố được đặt tên

Hà Nội sẽ có thêm 42 tuyến phố được đặt tên

Hà Nội chính thức có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội chính thức có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội có thêm 42 tuyến đường, phố mới được đặt tên

Hà Nội có thêm 42 tuyến đường, phố mới được đặt tên

Hà Nội chính thức có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội chính thức có thêm 42 tuyến đường, phố mới

Hà Nội đặt tên phố cho 42 tuyến đường phố mới

Hà Nội đặt tên phố cho 42 tuyến đường phố mới