Công nghiệp bước vào chặng 'nước rút'

Công nghiệp bước vào chặng 'nước rút'

Chỉ còn gần 3 tháng nữa là kết thúc năm 2018, những chỉ tiêu đặt ra đầu năm đang được các đơn vị nỗ lực...