Ngoài Hesman, họa sĩ Hùng Lân còn những bộ truyện đình đám nào?

Ngoài Hesman, họa sĩ Hùng Lân còn những bộ truyện đình đám nào?

Họa sĩ Hùng Lân đã làm việc như một người máy, vẽ khoảng 700 cuốn truyện tranh. Các tác phẩm ông sáng tạo...