Chuẩn bị đủ các phương án để không xảy ra tình trạng thiếu thuốc BHYT

Chuẩn bị đủ các phương án để không xảy ra tình trạng thiếu thuốc BHYT

Báo cáo của BHXH Việt Nam 'vắng' thông tin về khoản nợ khó đòi từ Công ty cho thuê tài chính ACLII

Báo cáo của BHXH Việt Nam 'vắng' thông tin về khoản nợ khó đòi từ Công ty cho thuê tài chính ACLII

Năm 2020 sẽ có thẻ Bảo hiểm Y tế điện tử cho người dân

Năm 2020 sẽ có thẻ Bảo hiểm Y tế điện tử cho người dân

Thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ giảm phiền hà cho dân

Thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ giảm phiền hà cho dân

Cố gắng hạn chế, giảm số lượng người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Cố gắng hạn chế, giảm số lượng người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Hình sự hóa các vi phạm, nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giảm ngay

Hình sự hóa các vi phạm, nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giảm ngay

Tinh thần của toàn ngành là quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả

Tinh thần của toàn ngành là quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả

Vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ mới

Vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ mới

Thẻ BHYT hết hạn đúng lúc ốm, bạn phải làm gì?

Thẻ BHYT hết hạn đúng lúc ốm, bạn phải làm gì?