Bi kịch từ vay 'tín dụng đen'

Bi kịch từ vay 'tín dụng đen'

Lợi dụng công việc được giao trong bộ phận tiếp quỹ và các sơ hở trong quản lý, vận hành và quy trình tiếp...