Bò đi lạc nhà quan, quan đi lạc vào…hộ cận nghèo

Bò đi lạc nhà quan, quan đi lạc vào…hộ cận nghèo

Ở xã Quảng Lưu, có rất nhiều bí thư thôn, trưởng thôn mới bị phát hiện đã lọt vào danh sách hộ cận nghèo từ...