Tôn vinh 35 tác phẩm đoạt giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tôn vinh 35 tác phẩm đoạt giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Danh sách 35 tác phẩm đoạt Giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Danh sách 35 tác phẩm đoạt Giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Báo Giao thông nhận giải Khuyến khích Giải báo chí chống tham nhũng

Báo Giao thông nhận giải Khuyến khích Giải báo chí chống tham nhũng

Phát huy mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Phát huy mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

35 tác phẩm đoạt Giải 'Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí' lần thứ 2

35 tác phẩm đoạt Giải 'Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí' lần thứ 2

Chuẩn bị trao giải 'Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí'

Chuẩn bị trao giải 'Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí'